Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu

Ấn phẩm thống kê

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016 - 2018

Đổi phần thưởng trực tuyếnẤn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016-2018” giúp các nhà quản lý và đông đảo người dùng tin có hình dung cụ thể về tình hình thực hiện nửa đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 18/11/2020

Niên giám thống kê đầy đủ năm 2019

Niên giám Thống kê bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2020Kỳ tham chiếu: 2019Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

Niên giám thống kê tóm tắt 2019

Niên giám Thống kê quốc gia bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2020Kỳ tham chiếu: 2019Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

Niên giám thống kê tóm tắt 2018

Đổi phần thưởng trực tuyếnĐánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội cả nước năm 2018.

Ngày đăng: 06/08/2019Kỳ tham chiếu: 2018

Niên giám thống kê 2018

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm

Ngày đăng: 29/06/2019Kỳ tham chiếu: 2018Lần công bố sắp tới: 30/06/2020

1 2 3 6