Dữ liệu đặc tả

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Bao gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2020.

Ngày đăng: 16/12/2019 Kỳ tham chiếu: 2020

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Đổi phần thưởng trực tuyếnRừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê thủy sản

Đổi phần thưởng trực tuyếnDiện tích nuôi trồng thủy sản là diện tích đã được sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, tính cả diện tích bờ

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê du lịch

Doanh thu du lịch lữ hành là số tiền các cơ sở kinh doanh du lịch lữ hành thu từ kết quả thực hiện các

Ngày đăng: 30/06/2019

Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Đổi phần thưởng trực tuyếnGiải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Ngày đăng: 30/06/2019

1 2 3 81