Thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu hoàn thành Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020. Để giúp các nhà quản lý và đông đảo người dùng tin có hình dung cụ thể về tình hình thực hiện nửa đầu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 2016-2018”. Nội dung gồm hai phần chính:
Phần thứ nhất: Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 3 năm 2016-2018, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế với các nội dung: (i) Tổng quan động thái và thực trạng kinh tế – xã hội 3 năm 2016-2018; (ii) Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp; (iii) Các ngành kinh tế then chốt; (iv) Một số lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu.
Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế – xã hội Việt Nam 3 năm 2016-2018, bao gồm 230 biểu số liệu thống kê tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 3 năm 2016-2018. Các biểu số liệu được xây dựng có hệ thống, phân tổ nhiều chiều, góp phần làm sâu sắc thêm những đánh giá, phân tích tình hình trong Phần thứ nhất; đồng thời cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội 3 năm 2016-2018 và những thông tin thống kê liên quan khác để người đọc có thể tiếp tục khai thác, sử dụng phù hợp với hoạt động nghiên cứu và triển khai của mỗi tổ chức, cá nhân.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ