Giáo dục

Ấn phẩm thống kê

Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2019

Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê.

Ngày đăng: 18/11/2020

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016 - 2018

Đổi phần thưởng trực tuyếnẤn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016-2018” giúp các nhà quản lý và đông đảo người dùng tin có hình dung cụ thể về tình hình thực hiện nửa đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 18/11/2020

Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Đổi phần thưởng trực tuyếnẤn phẩm giới thiệu các đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019: Dân số,  nhân khẩu học, Hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, Giáo dục, đào tạo, Lao động, việc làm và thu nhập, Mức sống dân cư, Văn hóa, truyền thống.

Ngày đăng: 09/07/2020Kỳ tham chiếu: 2019

Kết quả Điều tra thu thập thông tin về hiện trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Ấn phẩm phản ánh thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của 53 Dân tộc thiểu số tại Việt Nam năm 2019.

Ngày đăng: 09/07/2020Kỳ tham chiếu: 2019

Niên giám thống kê đầy đủ năm 2019

Niên giám Thống kê bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương.

Ngày đăng: 30/06/2020Lần công bố sắp tới: 30/06/2021

1 2 3 7