Điều tra thống kê

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2004

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2011

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2012

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013

Điều tra lao động và việc làm năm 2010

Điều tra lao động và việc làm năm 2011

Điều tra lao động và việc làm năm 2012

Điều tra lao động và việc làm năm 2013

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2012

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006

Điều tra Thủy sản định kỳ hàng năm

Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp định kỳ hàng năm

Điều tra chăn nuôi định kỳ hàng năm

Điều tra năng suất, sản lượng cây lúa theo từng vụ sản xuất

Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm định kỳ hàng năm

Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm khác theo từng vụ sản xuất

Điều tra trang trại (định kỳ năm chẵn)

Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Điều tra doanh nghiệp năm 2005

Điều tra doanh nghiệp năm 2006

Điều tra doanh nghiệp năm 2009

Điều tra doanh nghiệp năm 2011

Điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc so sánh 2010

Điều tra doanh nghiệp năm 2013

Điều tra doanh nghiệp năm 2014

Điều tra doanh nghiệp năm 2015

Điều tra doanh nghiệp năm 2016

Điều tra doanh nghiệp 2020

Điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012

Đổi phần thưởng trực tuyếnĐiều tra hoạt động xây dựng (định kỳ hàng quý, năm)

Điều tra giá xuất/nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở rổ hàng hoá 2000 và quyền số 2000

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp

Điều tra thống kê giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Điều tra giá tiêu dùng theo chương trình so sánh quốc tế (ICP) của khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2004

Điều tra giá xuất nhập khẩu hàng hóa định kỳ hàng tháng (thời kỳ 2010-2015)

Điều tra giá dịch vụ định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2013-2015)

Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất định kỳ hàng quý (Thời kỳ 2009-2014)

Điều tra giá cước vận tải kho bãi định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)

Điều tra thống kê giá tiêu dùng định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2009-2014)

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)

Điều tra thống kê định kỳ kết quả kinh doanh của các cơ sở cá thể thuộc các ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ năm 2003

Điều tra chi tiêu của khách du lịch và điều tra số lượng khách du lịch qua cửa khẩu biên giới năm 2003

Điều tra chi tiêu của khách du lịch và điều tra số lượng khách du lịch qua cửa khẩu biên giới năm 2003

Điều tra kết quả và chi phí SXKD của các cơ sở SXKD cá thể năm 2004

Điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể năm 2004

Điều tra thống kê định kỳ kết quả kinh doanh của các cơ sở cá thể thuộc các ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ năm 2006

Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2009

Điều tra chi phí bảo hiểm, chi phí vận tải hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp năm 2010

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2011

Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2011

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi định kỳ hàng tháng

Điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước định kỳ hàng quý

Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định điều tra

Phiếu điều tra

Điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình 1999-2000

Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002

Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004

Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006

Khảo sát mức sống dân cư năm 2012

Khảo sát mức sống dân cư năm 2013